Monday, April 1, 2013

ဘ၀ဆိုတာ ကိုယ္အရႈံးေပးမွ ရံႈးတာပါ


ခရီးသြားလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဘာေတြသိထားသင့္သလဲျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲသည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား ပ်ားပန္းခတ္ ၀င္ေရာက္ လာေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္လည္း အလြန္တရာ တိုးတက္ ေအာင္ျမင္လာမည့္အေနအထားတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဘာေတြ လုပ္ရမလဲ၊ အရင္ဆံုး ဘာေတြျပင္ဆင္ရမလဲဆိုတာ သိထားသင့္သည့္အတြက္ သိမွတ္ထားသေလာက္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလာေရးဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ပါရွိေသာ စကားရပ္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ခရီးလွည့္လည္ေရးလုပ္ငန္း (Tourist Enterprise) သည္ ခရီးစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္း (Tour Operator Business) ကို ျဖစ္ေစ၊ ခရီးသြား ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း (Travel Agency Business) ကို ျဖစ္ေစ၊ ယင္းလုပ္ငန္းႏွစ္ရပ္လံုးကို ျဖစ္ေစ၊ ေဆာင္ရြက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
          ခရီးလွည့္လည္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္သည္ ေဒသတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ အလည္အပတ္ ခရီး ထြက္လိုသူမ်ား အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား (International Tourist) အတြက္ ခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (Marketing and Sale) အျပင္ ခရီးစဥ္ ၀န္ေဆာင္မႈ (Tour Service) စီစဥ္ေပးျခင္းဟူေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့ခရီးသြားလာေရး ေစ်းကြက္တြင္ အဓိက အေရးပါသည့္ အခန္းက႑က လုပ္ငန္းဦးေဆာင္ စီမံေပးသူမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အလည္အပတ္ ခရီးထြက္လို သူမ်ားသည္ စား၀တ္ေနေရး အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား (Basic Needs) မ်ားရယူၿပီးေနာက္ ရရွိသည့္ အားလုပ္ေသာအခ်ိန္ (Leisure Time) အရ လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးသံုးစဲြႏုိင္မႈ (Disposable Income) ပမာဏအရ လည္းေကာင္း၊ ခရီးစဥ္ေဒသ (Destination) အလိုက္ ခရီးစဥ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူၾကရပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ခရီးလွည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ မိမိစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို တြယ္က်ယ္စြာ ေရာင္းရႏိုင္ေစရန္အလို႔ငွာ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး (Quality of Service) အရ လည္းေကာင္း၊ ခရီးစဥ္ ေရာင္းေစ်းႏႈန္းလို႔ေခၚတဲ့ Tour Price အရ လည္းေကာင္း။ ခရီးသြားလာေရး ေစ်းကြက္ (Tourism Market) တို႔တြင္ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရပါမည္။
သို႔ျဖစ္၍ လုပ္ငန္းသဘာ၀အရ ခရီးစဥ္ ေဒသခ်င္း လုပ္ငန္းအဖဲြ႕အစည္းခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရသည့္ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ မိမိစီစဥ္ထုတ္လုပ္သည့္ ေရာင္းကုန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိေရာက္တြင္က်ယ္စြာ ေရာင္းရႏုိင္ေစရန္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္ဆင့္မ်ားကို သတိျပဳေလ့လာ မွတ္သားလိုက္နာၿပီး ယခုထက္ ပိုမိုၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အထူးပင္ လိုအပ္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကဲ ၾကည့္ရေအာင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ဘယ္အခန္းက႑ေတြက အေရးႀကီးသလဲဆိုတာ ေဖာ္ျပပါဦးမည္။
အရင္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ရမွာကေတာ့ ခရီးစဥ္ ေရးဆဲြစီစဥ္မႈ (Tour Organization/Tour Planning) ပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ ခရီးစဥ္ ေရးဆဲြမႈတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရဲ႕ အဓိက ေရာင္းကုန္သည္ ခရီးစဥ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီလို ေရးဆဲြရာတြင္ မိမိႏုိင္ငံ ေဒသမ်ားအတြင္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ လွည့္လည္ျပသစရာမ်ား ေနာက္ ပို႔ေဆာင္ေရး အျပင္ တည္းခိုေနထိုင္ႏုိင္ေရးအတြက္ပါ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီလို ျပဳလုပ္ထားရံုနဲ႔ မလံုေလာက္ေသးပဲ တစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာမွ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၊ မည္သည့္လူမ်ဳိးတို႔မွ အလည္အပတ္ သြားေရာက္လည္ပတ္မႈ ခရီးသြားတို႔ရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈေတြ ေလ့လာလိုမႈေတြကို ေစ်းကြက္စီစစ္ေလ့လာမႈကိုပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ မိမိႏုိင္ငံရဲ႕ ဘယ္ေနရာ ဘယ္ေဒသက လူအမ်ား စိတ္၀င္စားမႈရွိသလဲဆိုတာပါ တစ္လက္စတည္း ေလ့လာမွတ္သား ကုန္က်စရိတ္ေတြပါ တြက္ခ်က္ထား ရေပလိမ့္မည္။ ေနာက္အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ကေတာ့ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ တည္းခိုေနထုိင္ေရးက႑ ႏွစ္ရပ္ကိုလည္း လစ္လ်ဴရႈလို႔ မရျပန္ပါဘူး။ ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုရာမွာကလည္း ေလယာဥ္၊ ေရယာဥ္၊ မီးရထား၊ ေမာ္ေတာ္ကား ဟူေသာ ခရီးလမ္းအလိုက္ မိမိဧည့္သည္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ လြယ္ကူစြာ သြားလာႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ ဟိုတယ္မ်ား၊ မိုတယ္မ်ား၊ တည္းခိုခန္းမ်ားကိုလည္း ေစ်းႏႈန္းအလိုက္ ေန႔ရက္မ်ား ႀကိဳတင္ဘိုကင္လုပ္ထားႏုိင္ရန္အတြက္ ေလ့လာမႈ ျပဳထားရပါဦးမည္။
ထို႔အျပင္ သြားေရာက္လည္ပတ္မည့္ ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အမ်ားသြားေရာက္သည့္ ေနရာမ်ား၊ ယင္းေနရာမ်ားမွာ ေျဖေဖ်ာ္မႈအစီအစဥ္မ်ား ရွိ မရွိ ေလ့လာထားရမည့္အျပင္ ေစ်း၀ယ္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း အခ်ိန္ကိုက္ သြားလာႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ျပဳလုပ္ရမည့္အစီအစဥ္ကေတာ့ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိ ေရာင္းကုန္ခရီးစဥ္ကို ေစ်းကြက္တြင္ အမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ ထိုးေဖာက္ၿပီး သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ထားဖို႔ အလြန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ပထမဆံုး စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရမွာက အစီအစဥ္ေရးဆဲြထားသည့္ ခရီးစဥ္ အလိုက္ သင့္တင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိက ဦးတည္ရမွာက ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မွ ေစ်းကြက္ေ၀စု ပိုမိုသာလြန္ေကာင္းမြန္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးစဥ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရာတြင္ ေရာင္းခ်ေရး အေထာက္အကူမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ အေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားကို ထိုက္သင့္သလို လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ လက္ကမ္းေၾကျငာေတြ၊ စာအုပ္ငယ္မ်ားအျပင္ အေရာင္း ကက္တေလာက္ခရီးစဥ္မ်ားကိုလည္း စနစ္တက် ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ခံ၍ ခရီးစဥ္ စီစဥ္ေရာင္းခ်ေပးျခင္း၊ ေဒသဆုိင္ရာ ခရီးစဥ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ က်င့္သံုးမႈအရ ေကာ္မရွင္ေပးျခင္း၊ ေကာ္မရွင္ရယူျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း မ်ားဆိုင္ရာနဲ႔ အရင္ဆံုးညွိႏႈိင္းသေဘာတူထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ကေတာ့ ခရီးစဥ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရာင္းခ်သည့္ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ဦးဦးအား တာ၀န္ခ်ထားေပးၿပီး ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၁။ ေနရာေဒသတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း။
၂။ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဧည့္သည္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံႀကိဳဆိုျခင္း။
၃။ တည္းခိုရာသို႔ ႀကိဳဆို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း။
၄။ တည္းခိုမည့္ေနရာ၌ ေနရာခ်ထားေပးျခင္း။
၅။ အစားအစာ စီစဥ္ေကၽြးေမြးျခင္း။
၆။ လွည့္လည္ျပသျခင္း။
၇။ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ား စီစဥ္ထားရွိေပးျခင္း။
၈။ တည္းခိုသည့္ေနရာမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာမႈအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
၉။ ေဒသမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာရန္ သက္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္/သေဘၤာဆိပ္/ဘူတာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း တို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
          ထိုသို႔ ခရီးစဥ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ခရီးသြားလက္မွတ္ အခ်ိန္မီရယူျခင္း၊ တည္းခိုမည့္ေနရာအတြက္ ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အစားအစာႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ စီစဥ္ေပးျခင္းမ်ားအျပင္ ဧည့္လမ္းညႊန္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တာ၀န္ခ်ထားျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ထားရွိျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
          ခရီးစဥ္ေရးဆဲြစီစဥ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းတို႔အတြက္ စနစ္တက်ႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေစ်းကြက္ေလ့လာမႈဆုိင္ရာ စာရင္းအင္းမ်ားကို ဦးစြာပထမ ျပဳစုထိန္းသိမ္းထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္အေနအထားေတြ ေနာက္ မိမိႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ႏြယ္ေနေသာ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ေစ်းကြက္အေျခအေနေတြကို ေလ့လာသံုးသပ္ထားမွသာ မိမိေစ်းကြက္သည္ ထိုးေဖာက္ႏုိင္မႈ မ်ားၿပီး တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိက အေရးႀကီးသည့္အပိုင္း ပါ၀င္ေနသည္ကေတာ့ ေငြစာရင္းထိန္းသိမ္းမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ၀င္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြမ်ားကို တိက်မွန္ကန္စြာ ျပဳလုပ္ထားမွသာ အရႈံးအျမတ္မ်ားကို တိုင္းတာမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းကို ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းရာသီေရာက္လာသည္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ေအာင္ျမင္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ပိုမို အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းလာမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီး တုိးတက္လာၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေအာင္ျမင္တိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သိမွတ္ ေလ့လာထားသမွ်ကို ျပန္လည္ေရးသား မွ်ေ၀လိုက္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

မေနာျဖဴေလး
၂၃.၃.၂၀၁၃